Цели

Търговско-промишлена и земеделска палата Мехединци, партньорство с Видинска търговско-промишлена палата осъществява проект „Дунавско партньорство за мобилност и предприемачество“, който има за цел да увеличи потенциала на самостоятелната заетост и предприемачеството за създаване на работни места в трансграничния регион чрез разработване на съвместни програми за обучение, информация и специфични дейности, свързани с повишаване на заетостта и мобилността в трансграничния регион.
Проектът предлага: адаптиране на професионалното обучение към нуждите на региона, улесняване на подготовката на хора, които желаят да стартират / развиват собствен бизнес, повишаване на мобилността (клубове за работа, обучение, информация, трудови борси), развитие на партньорствата между МСП (обмяна на опит, семинари, кръгли маси, мрежа за трансгранични предприемачи от зелената икономика). За да се увеличат ползите за целевата група, дейностите ще се осъществяват в цялата трансгранична зона между България и Румъния.
Проектът насърчава устойчивото развитие чрез подготовка на целевата група за посрещане на настоящите и бъдещите предизвикателства, както и за отговорни действия спрямо бъдещите поколения.
Дейностите по проекта са от съществено значение за личното, гражданското и социалното развитие, както и от гледна точка на възможностите за работа чрез капитализиране на резултатите от обучението.
Изпълнението на проекта допринася за намаляване на социалното напрежение, чрез създаване и поддържане на нови работни места и намаляване на нивото на безработица, съответно повишаването на заетостта и доходите на глава от населението, елементи, които допринасят за максимално удовлетворяване на личните нужди на населението.

Проектът е в съответствие с и подкрепя прилагането на следните програмни документи:

  • Стратегия на ЕС 2020;
  • Стратегията на ЕС за дунавския регион;
  • Интеррег V-A Румъния – България;
  • Национална стратегия за устойчиво развитие на Румъния, Хоризонт 2013-2020-2030;
  • Стратегия за развитие на област Мехединци 2014-2020;
  • Стратегия за развитие на Югозападна Олтения 2014-2020;
  • Национална стратегия за заетостта на работната сила на Румъния 2014-2020;
  • Национална програма за развитие на България 2014-2020;
  • Национална стратегия за заетостта на работната сила на България 2013-2020;