Целева група

Целевата група се състои от:

  • Индивидуални лица
  • Икономически единици, участващи като Партньори в мрежата на предприемачите в зелената трансгранична икономика

от областите:
Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Кълъраш, Гюргево, Констанца,
Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич

Изборът на целевата група ще осигури равни възможности за всички, които се интересуват от дейностите за информация, осведоменост, консултиране, наставничество и обучение, предложени в проекта, с общо 960 бенефициенти.

При разработването на проекта бе отчетен принципът на равните възможности, съгласно Конституцията на Румъния, Националната стратегия за равни шансове между жените и мъжете, Закон №. 202/2002, преразгледано през 2007 г. относно равните възможности за мъжете и жените и Директива 76/207/ЕО относно принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и напредване в кариерата, както и при условията на труд. Проектът ще осигури участието жените в предоставяните дейности, поне 60%, като чрез него всички ще бъдат обучени и информирани, без дискриминация, по предприемачество и други професии, които са търсени днес на пазара на труда.