Партньори

Проектът „Дунавско партньорство за мобилност и предприемачество“ се изпълнява в трансграничната зона Румъния – България от Търговско – промишлена и земеделска палата Мехединци (Водещ партньор) в партньорство с Търговско-промишлена палата Видин.

Търговско – промишлена и земеделска палата Мехединци

Търговско-промишлена палата Видин

http://www.cciamh.ro http://www.vdcci.bg

Областите Мехединти и Видин са модел за добра практика за постигане на устойчиво трансгранично партньорство, което решава „заедно“ специфичните проблеми на тези региони с цел развитие на възможности за заетост и предприемачество чрез съвместни действия, насочени към съществуващите и нови потенциални предприемачи.
Основите на трансграничното сътрудничество в района Мехединци-Видин са поставени от партньорите, чрез реализацията на няколко проекта, създаващи солидно трансгранично партньорство:

  • „Еко-бизнес – съвместен център за управление на непредвидени ситуации в трансграничния регион Мехединци-Видин“ имаше за цел „създаване на благоприятна среда за устойчиво социално-икономическо развитие на общностите на Мехединци и Видин, чрез прилагане на обща система за управление на непредвидени ситуации.
  • В рамките на проект „Хора срещат хора, възможности срещат възможности в трансграничния регион Мехединци – Видин“ се реализира създаването на пространства за икономическо и социално сътрудничество между общностите от района Мехединци-Видин, идентифицирането на възможностите и потенциала за икономическо и социално развитие, повишаване на достъпа до информация и осъзнаването на значението и ролята на местните институции в икономическото и социалното развитие от района.
  • Проект „Мрежа на Търговските палати на областите Мехединци и Видин“, финансиран от ФАР ТГС Румъния-България, бе реализиран в областите Мехединци и Видин, а крайни бенефициентите бяха фирмите, техните служители и гражданите от двата региона, които работят в сътрудничество с Търговските палати.