Очаквани резултати

Дейностите по проекта са от съществено значение от гледна точка на личното, гражданското и социалното развитие на хората в трансграничния регион, както и за шанса за намиране на работа чрез капитализиране на резултатите от обучението. Проектът насърчава развитието на „зелено“ предприемачество и увеличаването на броя на зелените работни места чрез създаване на мрежа за предприемачи „зелена икономика“, както и чрез предлагане на план за действие в това отношение.

Изпълнението на проекта допринася за намаляване на социалното напрежение, чрез създаване и поддържане на работни места и намаляване на нивото на безработица, респективно увеличава заетостта и доходите на глава от населението, което допринася за максимално удовлетворяване на личните нужди на жителите на трансграничния регион.

Дейностите по обучение и информация, организирани, както по време на обучителните сесии, така и по време на караваната по предприемачество ще допринесат за развитието на предприемачески умения и развитието на предприемачеството от двете страни на границата, което ще доведе до по-голяма заетост и мобилност на работната сила.

Организирането на трудова борса на зелени работни места, на която ще бъдат поканени да участват предприемачи от зелената икономика, имаща за цел да срещне тези, които искат да наемат квалифицирана работна ръка с тези, които търсят работа, ще помогне за развитието на зелената икономика на трансграничния регион.

Участието на заинтересованите страни в съвместни инициативи за обучение, информация и осведоменост, консултиране и менторство ще повиши уменията в професии, които са търсени на пазара на труда, идентифицирането и развитието на предприемачески умения и способности и ще подпомогне развитието и реализирането на нови бизнес идеи в граничната зона.

Дейностите, организирани в рамките на проекта, подкрепят постигането на основните цели на стратегията „Европа 2020“ за заетост, иновации, образование, социално включване и околна среда, предприемачество, насърчаване и подкрепа на предприемачеството.

Действащите и потенциалните предприемачи ще могат да развиват бизнеса си, като се възползват от обученията за развитие на предприемачески, менторски и мрежови умения през целия период на изпълнение на дейностите по проекта, ползи, които ще се мултиплицират и след приключването на проекта. Лицата, търсещи работа, ще се възползват от обучението си по различни, дефицитни умения на пазара на труда, както и от придобиването на компетентна езикова подготовка, с цел увеличаване на мобилността и осигуряване на заетост.

Съвместните дейности ще създадат устойчив обществен и икономически обмен и представянето на тези дейности на страниците на партньорите ще дадат възможност за популяризиране на проекта и неговите резултати след завършването му. Създадените секции, съдържащи базата данни и мрежата от предприемачи в областта на зелената икономика, са предназначени да развият търговския обмен, нови работни работни места, трудова мобилност и след завършване на проекта. Дейността Каравана на предприемачеството ще продължи след приключването на проекта чрез транснационален ежегоден форум, който ще се превърна в катализатор за развитието на културата и предприемачески умения в съответствие с динамичното развитие на икономиката на трансграничния регион.

Съществуващото сътрудничество между партньорите е основа за бъдещо развитие и на други проекти. Чрез своите дейности (обучение, консултиране, информиране, наставничество, мрежи), проектът може да служи като пример за добра практика, която може да бъде повторен и в други гранични райони. Проектът ще има мултиплициращи ефекти и ще осигури повишена адаптивност и трудова мобилност към динамиката на пазара на труда и регионалните икономически промени.