За проекта

Според данните, предоставени от INS (Национален статистически институт) в окръг Мехединци, броят на регистрираните безработни лица в края на декември 2015 г. е 12 219, което е тенденция на нарастване със 755 души спрямо декември 2014 г. Коефициентът на безработица в края на декември 2015 г. е 10.7%, като окръг Мехединци е на второ място в страната след окръг Телеорман (11.0%). В област Видин безработицата през декември 2015 г. е била 23.16%. В България равнището на безработица в трансграничния регион е 20.18%, което е с около 64% по-високо от средното за страната (12.3%). Румъния и България трябва да се справят с предизвикателства като намаляване на безработицата сред младите хора, миграционни проблеми, лошо развитие на трансгранични бизнес мрежи и липса на връзки между образователните институции и бизнес средата. Докладът на ЕК (ESDE 2015) гласи, че инвестирането в хора е от съществено значение за икономическия растеж, очертавайки потенциала на независимите дейности и предприемачеството за създаване на работни места.

Уреждането на проблемите, свързани с недостатъчната заетост в страните от ЕС, сред които Румъния и България, стана жизненоважно в настоящия контекст на удължената икономическа криза и във връзка с амбициозните изисквания, заложени в стратегията Европа 2020. В този контекст държавите трябва да обединят усилията си за намиране на най-адекватните мерки, които да позволят обръщане на тенденцията на намаляване на равнището на заетост.

Този проект е предназначен да подпомогне изпълнението на основните цели на стратегията на ЕС за заетостта, иновациите, образованието, социалното приобщаване и околната среда, предприемачеството, насърчаването и подкрепата за предприемачеството, планирани в редица потенциални действия, насочени към засилване на интелигентността, индустриалната политика, научните изследвания, иновациите или образованието.

Проектът предлага да се адаптира професионалното обучение към нуждите на региона, да се даде възможност за обучение на хора, които искат да започнат и развият бизнес, да се увеличи мобилността (клубове за работа, обучение, информация); да се подпомогне малкия и среден бизнес (обмен на опит, работни срещи, мрежа от предприемачи от трансграничната зелена икономика). За да се увеличат ползите за целевата група, дейностите трябва да се развиват в цялата трансгранична област на Румъния и България.