Дейности

Промоция и публичност

Дейността включва:
Насърчаване и популяризиране на проекта чрез провеждане на 4 бр. пресконференции, публикуване на 10 прессъобщения, изработване на плакати, дипляни, бележници, брошури, писалки,
папки.

Ще бъдат организирани четири пресконференции, от които 2 в България и 2 в Румъния, в които ще участват около 200 души.

Разширение на уебсайтовете на двете организации, с раздел свързан с проект (2 актуализирани уебсайта). На уеб страниците на партньорите ще бъдат добавени нови модули, проектирани и изградени специално за този проект.

Извършване на проучване за идентифициране на потребностите от обучения по предприемачество, адаптирани към икономиката от трансграничния регион.

Тази дейност има за цел да изготви проучване за идентифициране на потребностите от предприемачески обучения, адаптирани към икономиката на трансграничния регион, а именно идентифициране с цел развиване на уменията, необходими за предприемаческата среда, представлявана от фирмите и техните служители. Целта да се получи определена информация, да се посочат конкретни проблрми и да се определят приоритети по отношение на диверсификацията и укрепването на предприемаческото обучение, в съответствие с нуждите на трансграничния. Проучването предвижда анкетиране на трансграничната бизнес среда и социалната среда, за да се установят потребностите от обучение от гледна точка на предприемачите, с оглед развитието на текущия бизнес и от гледна точка на бъдещите предприемачи с оглед стартирането на нов бизнес. Последващите обучения, основани на резултатите от проучването, ще допринесат за икономическия растеж на трансграничния регион и за социалния растеж чрез осигуряване на специализирана работна сила и намаляване на равнището на безработица. Проучването ще бъде отпечатано на румънски, български и английски език в 1 000 екземпляра, които ще се раздават в рамките на дейностите по проекта, за да се даде възможност на всички икономически оператори и заинтересованите организации да прилагат получената информация от трансграничния регион.

Организиране на 16 съвместни обучителни сесии

Дейността включва организиране на 16 съвместни обучителни сесии за 280 участници в трансграничния регион, както следва:

 • 4 курса, предназначени за предприемачи: 20 лица придобиват знания в управленски мениджмънт (4 дневна сесия), 20 лица придобиват знания по лидерство (3 дневна сесия), 20 лица придобиват знания във финансовото управление (3 дневна сесия) и 20 лица ще придобият знания в областта на маркетинга (3 дневна сесия);
 • 4 курса, предназначени за потенциални предприемачи: 20 човека придобиват знания в разработването на бизнес планове (4 дневна сесия), 20 лица придобиват знания в управлението на човешките ресурси (3 дневна сесия), 20 лица придобиват знания в областта на маркетинга (3 дневна сесия) и 20 лица придобиват знания по правилата за данъчно облагане (2 дневна сесия).
 • 8 курса за търсещи работа – 4 обучения по чужди езици (20 дневни курсове – 2 румънски и английски език с по 10 участника от България и 2 български и английски с по 10 участника от Румъния, плюс 4 обучения по 5 дни по теми, определени от проучването за идентифициране на нуждите от предприемачески обучения, адаптирани към икономиката на трансграничния регион с по 20 участника.

Участниците ще могат да се регистрират в централните офиси на партньорите, както и на техните уебсайтове а набирането им ще бъде от постъпилите искания от целевата група, без дискриминация на основата на пол, социална класа, раса, националност и т.н. В края на обучителните сесии, както румънският, така и българският партньор ще възнаградят 40 бенефициенти, които са се представили добре по време на тренировъчните сесии, като им раздадат по 1 стик, 1 фланелка и 1 ключодържател като материали за популяризиране на проекта.

Каравана на трансграничното предприемачество

Партньорите по проекта ще изпълнят някои дейности, за да гарантират развитието на трансграничното предприемачество, както следва:

а. 6 семинара по следните теми:

 • привеждане на образователните оферти в съответствие с изискванията на пазара на труда (в областите Мехединци и Видин, 30 участника / събитие);
 • борба с дефицита на умения и иновации сред МСП (в областите Констанца и Добрич, 30 участника / събитие);
 • Зелено предприемачество за устойчиво развитие (в областите Долж и Монтана, 30 участника / събитие).

б. 4 работни клуба (в областите Мехединци, Телеорман, Видин и Плевен). На всяко събитие ще участват около 30 участника (предприемачи и търсещи работа / ученици / студенти от трансграничния регион).

в. 5 кампании за повишаване на осведомеността (с по 20 участника, предприемачи и търсещи работа / ученици / студенти от трансграничния регион ) в следните области:

 • Зелената икономика и зелените работни места;
 • Професионално образование, адаптирано към пазарните изисквания;
 • Насърчаване на социалното предприемачество;
 • Възможности за работа в трансграничния район Мехединци-Видин;
 • Стартиращи фирми – от нерешителност до успех.

Кампаниите ще се проведат в Мехединци, Телеорман, Гюргево, Видин и Русе.

Организиране на предприемачески семинари

Ще се организират 20 предприемачески семинара, в които общо 200 младежи от граничния район RO-BG ще придобият умения за създаване на бизнес (10 участника / събитие).

Дейността се извършва, както следва:
4 семинара в Мехединци, 3 семинара във Видин и по един семинар в областите: Долж, Олт, Телеорман, Кълъраш, Гюргево, Констанца, Добрич, Монтана, Плевен, Русе, Враца, Велико Търново и Силистра. Всяко събитие ще се фокусира върху интерес за бъдещите предприемачи: успешни бизнес идеи, зелени работни места, електронна търговия и онлайн реклама, маркетинг и позициониране, дефиниране на бизнеса и конкурентно предимство, продажби и преговори, творчество и иновации, нагласа и предприемаческа визия, въздействието на социалните медии върху бизнеса, предимствата и недостатъците на онлайн бизнеса.

Всеки семинар започва с обучителна сесия, фокусирана върху темата на деня. Обучаващите трябва да имат по-голям опит в набелязаната тема, което им дава възможност да предоставят нови гледни точки по обсъжданите въпроси. Участниците ще получат обяд, последван от сесия с презентации, доставени от някои успешни предприемачи и мениджъри от региона. Те ще разговарят с бенефициентите, споделяйки своя опит в конкретната област на темата на този ден, като осигуряват приложена перспектива, свързана с бизнес идеята на участниците.

Създаване на мрежа от предприемачи от трансграничната зелена икономика

Създаването на мрежа от предприемачи от трансграничната зелена икономика първоначално означава, че партньорите, участващи в проекта, ще създадат база данни с румънски и български икономически оператори, които извършват своята дейност в съответствие с принципите на зелената икономика като устойчива алтернатива за икономическия растеж на всяка държава, с много ползи за подобряване на качеството на живота на хората.

Като се започне от тази база данни, ще бъде създадено партньорство от 50 икономически оператора с цел развиване на съвместна дейност и привличане на безвъзмездни фондове.

Освен това, след събирането на информация от членовете на базата и хармонизирането им с икономическото и социалното положение на трансграничния регион, се изготвя план за действие за насърчаване на „зелената икономика“ сред икономическите оператори от района на изпълнение, да развиват търговски обмен, да създават работни места и да установят увеличаване на мобилността.

Насърчаването на „зелената“ икономика изглежда необходимост, определена от факта, че тя може значително да допринесе за смекчаване на рисковете за околната среда, които в дългосрочен план могат да окажат значително въздействие върху ежедневния живот, като по този начин създадат икономическа среда с по-малко вредни въздействия върху природата и със значителни ползи за обществото и за всеки отделен индивид.
В последния период за изпълнение на проекта LB организира конференция по тази дейност по отношение на възможностите за финансиране и развитие на екологичното предприемачество, на която резултатите от тази и останалите дейности по проекта, да бъдат популяризирани (100 участници).

Организиране на 2 събития за обмяна на опит

Дейността включва организиране на 2 събития за обмен на опит, в които участват по 50 бенефициента – предприемачи и млади хора, търсещи работа от трансграничния регион. По една такава среща ще бъде организирана в двете области на изпълнение на проекта (Мехединци и Видин), с около 25 участника във всяко събитие.

Дейността включва пътуването на 50 бенефициента до седалището на съответните икономически оператори с цел придобиване на ноу-хау в областта на управлението на документи, онлайн промоции, пазарни проучвания, продажби и др.).

Дейността се съсредоточава върху изграждането на компетенции и развиване на умения, трансфер на идеи, ресурси, информация, контакти и препоръки, създаване на професионални бизнес мрежи, като се има предвид, че действителната нужда на предприемчивите хора е да се свържат, за да останат конкурентоспособни. Дейността осигурява положителна и структурирана среда, в която качествените препоръки се споделят от преподаватели или успешни предприемачи.

Организиране на трансгранична трудова борса

Дейността включва организиране на съвместна трудова борса в окръг Мехединти за 70 участници от трансграничния регион.

Целевата група се състои от успешни предприемачи, които желаят да наемат квалифицирана работна сила, от една страна, и лица, търсещи работа или нова работа, от друга страна.

Събитието ще се стреми да улесни срещата между работодателите и потенциалните служители с приблизително 70 участници (работодатели и търсещи работа).
По този начин, благодарение на тази дейност, проектът допринася за икономическото развитие в района на изпълнение (като дава възможност на работодателите да избират потенциалните си служители в зависимост от потребностите на компанията към този момент) и на социалното развитие ( чрез намаляване на броя на търсещите работа в областта на изпълнение).