Проектът „Дунавско партньорство за мобилност и предприемачество“ се изпълнява в трансграничната зона Румъния – България от Търговско – промишлена и земеделска палата Мехединци (Водещ партньор) в партньорство с Търговско-промишлена палата Видин.

Областите Мехединти и Видин са модел за добра практика за постигане на устойчиво трансгранично партньорство, което решава „заедно“ специфичните проблеми на тези региони с цел развитие на възможности за заетост и предприемачество чрез съвместни действия, насочени към съществуващите и нови потенциални предприемачи.