Този софтуер е създаден  по проект „Нови информационни технологии и туристически продукти за развитието на трансграничния туризъм” Референтен номер: 2007CB16IPO006-2011-2 – 160

romans bg nature taste misc movies

По пътя на  римляните

Красотата на природата

Вкусът на западните Балкани

Други забележителности

Филми

Конакът е оригинален архитектурен паметник на културата с местно значение. Намира се в централната градска част на Видин - гр. Видин, ул. “Общинска” №2. Пред него е оформена паркова зона за почивка.

Сградата е била построена през втората половина на 18-ти век. Първоначално турците са я използвали за полицейско управление, а през 70-те години на 19-ти век  е била предоставена на българската църковна община. След Освобождението в нея се е помещавала Община Видин.Тя е двуетажна, но поради многото поправки не е запазила доста елементи от първоначалния си вид. От 1956г. е преустроена в музей, в който се проследява историята на Видин и Видинско от дълбока древност до Освобождението.

Сградата е значително видоизменена в процеса на историческото си развитие. Първоначално вероятно е била едноетажна с проходи в двете посоки, пресичащи се под прав ъгъл в средата. В централната и част се издигало кулообразно помещение –наблюдателница на пожарната охрана. След Освобождението е преустроена, като в нея са вмъкнати елементи от българската възрожденска архитектура.

През 1956г. сградата е превърната в музей. Днес в нея са разположени експозициите на Регионален исторически музей- Видин по археология и история на България XV-XIX век.

В раздел “Праистория” са показани скалните рисунки от пещерата Магура, обитавана през ранната бронзова епоха (III хил. пр. Хр.) и през ранната желязна епоха (I хил. пр. Хр.). Късната бронзова епоха (1500-1200 г. пр. Хр.) е представена от богата колекция предмети, намерени до днешното с. Балей - оръдия на труда и накити, голямо многообразие от инкрустирани глинени съдове и предмети с култово предназначение.

Античният раздел е представен с богати и разнообразни колекции на предмети от големите римски градове Рациария (с. Арчар), Бонония (Видин) и римския кастел Кастра Мартис (гр. Кула). Тук се съхраняват значителен брой произведения на каменната пластика - богато украсени римски саркофази, надгробни и оброчни плочи, статуи, сред които се откроява прочутата мраморна статуя “Почиващия Херакъл” (II в., с. Арчар). 

Изобилието от антични колекции на керамични съдове, глинени лампи, ювелирни произведения и предмети на бита се допълва и от богато представените в експозицията находки от римски републикански и императорски монети. Към археологическото богатство на римската епоха се прибавя и оригиналната подова мозайка, намерена в крайградска вила до Рациария (III в.).

Периодът на средновековието е представен от експонати, илюстриращи стопанския и военния живот на Бдин. Изложените музейни предмети - керамичен материал, произведения на металопластиката, монети, различни инструменти и пособия, също и представителната трапезна керамика (XIII-XIV в.) от типа сграфито, са открити предимно при археологически проучвания на замъка Баба Вида. Търговските връзки на Бдинското феодално царство са показани чрез представеното копие на Брашовската грамота и нумизматичните находки, сред които се отличават сребърните монети на цар Иван Срацимир (1352-1397 г.).

Документирани са средновековните културни средища - Алботинския манастир (с. Градец, XIII-XIV в.), църквата в с. Долна Каменица (дн. Сърбия), църквата в Раковишкия манастир (XII в.), както и Бдинската книжовна школа, представена чрез факсимилета на Бдинския сборник от 1360 г.