Този софтуер е създаден  по проект „Нови информационни технологии и туристически продукти за развитието на трансграничния туризъм” Референтен номер: 2007CB16IPO006-2011-2 – 160

romans bg nature taste misc movies

По пътя на  римляните

Красотата на природата

Вкусът на западните Балкани

Други забележителности

Филми

Биосферен резерват – Чупрене е с площ 1439 хектара. През 1977г «Чупрене» е включен в списъка на биосферните резервати по програма «Човек и биосфера» на ЮНЕСКО. В областта има 3 защитени местности, 12 природни забележителности и 5 исторически места. Тук влизат световно известните скални образувания – Белоградчишки скали, Боров камък, Чутурите, и пещерите Магура и Венеца. Той е създаден през 1973 година, като строго охранявана територия,  , за да се запазят най-северните иглолистни гори на България. Около 90% от него са покрити с иглолистни, широколистни и смесени гори от смърч, ела, обикновен бук, планински явор и бяла бреза, а останалата част е заета от високопланински пасища, каменни реки и незаселени участъци. Средната възраст на иглолистните насаждения е над 110 години  и те заемат 68,6 % от територията.

Защитената територия в него е променяна няколко пъти. Чупрене има площ 1 439,2 ха и буферна зона от 542,3 ха. В границите на резервата има разнообразни биотипи: дълбоки и влажни долове, алпийски поляни, мочурливи терени, каменни водопади с ледников произход. Над 90 % от територията на Чупрене е покрита с гора. Забележителна е смърчова гора на възраст между 90 - 110 години. Горите на територията на резервата са смесени: смърч-ела, смърч-бук и други дървесни видове. Буковите гори са на възраст 130- 150 години. Други растителни видове в Чупрене са: бреза, явор, шестил, планинска елша, вълче лико, тинтява. Фауната в околността е разнообразна. Установени са над 170 вида пернати; 53 вида бозайници, от които 14 вида прилепи; 11 вида земноводни и 15 вида влечуги. Птиците са най-добре представената група от гръбначните животни – 68 вида. Срещат се белошипата ветрушка и ливадния дърдавец, които са световно застрашени видове. Тук могат да се видят още черен щъркел, червена каня, ловен сокол, планински кеклик, бухал, забулена сова. Резерватът обитават и едни от най-атрактивните птици  в България – земеродното рибарче, синият скален дрозд и синята гарга. Тази пъстрота  от пернати се дължи и на факта, че тук преминава един от главните прелетни пътища. В биосферния резерват „Чупрене” се е запазила единствената полулация на глухара. Сред срещаните бозайници са и включените в Червената книга  видра, златката и вълк. Срещат се още сърна, благороден елен, дива свиня. Местоположение на Резервата: с. Горни Лом, община: Чупрене, област: Видин, между с. Репляна и с. Чупрене.Резерватът е трудно достъпен, със свободен вход, но в него се забраняват всички дейности с изключение на охрана, посещение с научна цел, преминаване по маркирани пътеки с цел туризъм.Места за настаняване в близост до Резервата: Туристите посетили Резервата могат да отседнат в къщите за гости и хотелите в Белоградчик. Там могат да се насладят и на местната кухня в местните ресторанти и механи.
Екопътеки - Мартинов камък – 10 км.: с.Чупрене – Манастирка – края на асфалта – м. Фуния – вр. Ветерник

Бекинска шобърка – 11 км.: с. Чупрене – Манастирка – Миина падина – Цурински преслап – Бекинска шобърка

Витошко лале – 15 км.: с. Чупрене – Бела Вода – Горски разсадник – Окукье – Бекинска шобърка

Дом на овчаря – 11 км.: с. Чупрене – Младежки дом – Лещевица – Стефанова ливада –Поповица – Дом на овчаря (х. „Горски рай”)