Този софтуер е създаден  по проект „Нови информационни технологии и туристически продукти за развитието на трансграничния туризъм” Референтен номер: 2007CB16IPO006-2011-2 – 160

romans bg nature taste misc movies

По пътя на  римляните

Красотата на природата

Вкусът на западните Балкани

Други забележителности

Филми

 

На десет километра, по пътя от Болйевац до Зайчар, на огромно плато, в близост до село Гамзиград, заобиколен от планините на Източна Сърбия се намира Феликс Ромулиана, императорския дворец на римския император Гай Галерий Валерий Максимиан, построен през 3-ти и 4-ти век.

 

да се уточнивремето насъздаванетона населеното място, илида се разберете иметона императораидревното имена селото.Всичкисъмнения билиразсеянис откриването нанадписан

Галерий е роденв тази областпрез втората половинана3 веки е единот шестнадесеттеимператорина Римската империя, които са роденинатериторията на днешнаСърбия.Напрестола наримските императориГалерий сменя Диоклецианпрез305г., той започва изгражданетона дворецав края натрети векиго е построилдо смъртта си. Той неживеедостатъчно дълго, зада се преместив него, и да се оттегли отпрестола, порадинеговатапреждевременна смъртна територията наБългария,вднешнаСофия. Тялото муе било прехвърленовцарския дворец, и тойе бил погребанв гробница,близо домайка сиРомула, на която той наричадвореца.НахълмаМагура, на един километъризточно отдвореца,имасакраленкомплекс состанки отдвамавзолеяи двемогили, където са били погребаниГалерийи майка му. Преждевременнопочиналия Галерий и майка мубилиофициалнообожествени,чрезрелигиозен ритуалнаапотеоз, итова бил последнияапотеозвисторията на човечеството, защото две години по-късно император Константин ВеликипровъзгласяваХристиянствотоза официална религияна империята.

Хората знаели за Императорския дворец в Гамзиград още през 19-ти век. Немският барон фон Хердер посетил Сърбия в търсене на мини и забелязал това място. По-късно Феликс Каниц дошъл в Гамзиград и Императорския дворец, мислейки, че това е КАСТРУМ, римска военна крепост, предвид факта, че римляните били построили система от военни укрепления на десния бряг на река Дунав за да се защитават от проникване на варварите по целия Дунав. След това през 1953 г. нашите археолози започнали проучванията си и само след месец на разкопки били открити мозайки, което показва, че това не е било военно укрепление, а нещо много по-значително. Чак през 1984 г., когато е бил разкопан един фрагмент от архиволт с надпис Феликс Ромулиана върху него, се оказва, че този обект е бил императорски дворец. Фрагментът е открит от археолога д-р Драгослав Срейович.

С външнотоукрепление, системата ототбранителни кули истени, Императорския дворецзаематеритория от 6,5 хектара, докато вътрешното пространствозаема 4,5 хектара. Порадикултурно-историческотосизначение,ФеликсРомулианаможеда бъде сравнен сдвореца на Диоклецианв Сплит(Хърватия), но е несравнимо по-добрезапазени по-богатархеологически обект!

Императорският двореценай-добре запазениятпример заримската дворцова архитектура а градът се състои от: единимператорски дворец, малък храм, голям храм, бани, складови помещения. Сградитеса богато украсенисъс стенописи, гипсова мазилка, подовимозайкисфигуралниигеометрични мотиви, вестибюли, орнаменти, изработени от зелен и червенпорфир,и много други нещас голямаисторическа ихудожествена стойност.Открититечасти наскулптури, като например главите наЮпитер,Hercules,Галерийидруги,направениот бял мрамор, свидетелстват заизкуството накъсноантичнияпериод.

Феликс Ромулиана е вписана в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство през 2007 г. и през последните години над 30 000 туристи годишно са посетили този археологически обект и прекрасна сграда. Дворецът е отворен за посещения от 8 до 20:00 часа (от 1-ви април до 30 ноември), а групови посещения могат да бъдат организирани по всяко време чрез Националния музей в Зайчар.

Гамзиградеархеологически обектв близост доЗайчар, Източна Сърбия, надревния римскиимператорски дворецФеликсРомулиана, която е била в списъкана ЮНЕСКО засветовно културнонаследствоот 2007 г. насам.

Гамзиград представлява резиденция на римския император Гай Валерий Галерий Максимиан (293-311 г.), зет на Диоклециан. Той я е кръстил на майка си Ромула и я нарекъл Ромулиана. Дворецът изглежда никога не е бил завършен и императорите от четвърти век дали този великолепен имот на Християнската църква. През пети век дворецът е бил разрушен от варварите, а през 6 век Ромулиана е възстановен като гранична крепост от Юстиниан. След нахлуването на славяните в края на шести век, бившата имперска резиденция била изоставена. Той е мощен град на 6,5 хектара, с около 20 укрепени кули. Вътре имало пищен дворец, два езически храма, три християнски църкви и други сгради; подовите мозайки са смятани за равностойни на най-добрите произведения на късно античния период в Европа.

Първото описаниеиекспертна оценканаГамзиград-Ромулианае предоставена от Барон Хердер, саксонски миненпредприемач, по време на неговите "Миннипътувания вСърбия", през 1845. След Барон Хердер, австрийският археологипътешественикФеликс Каниц, проявява интерес къмГамзиград, когато през 1860 г.,той посещава неговите останкии оставя след себе сичертежи накрепостните стении околностите. По-късноМ.Миличевич(1876), Й. Драгашевич (1877), В.Карич(1887), Й. Мишкович(1887), М. Валтрович (1890) и С. Мацай (1892) пишат заГамзиград, но след това вначалото на 20век, интересът към тозиуникален паметник надревната цивилизациянапълноизчезнал. И така до Втората световна война, след която интересът къмГамзиграде подновен. Още през1950 г.,архитект Джурдже Бошковичпроектиранова основанаукреплениятаГамзиград, указвапозициите нанай-значимитесградив тях, иподчертава необходимостта, този важен, късно античенпаметник дабъдезащитен и проучен.

Археологическитеразкопки,които са започнали през1953 г.,показат, чевГамзиградскитеукрепленияима няколкодворци ихрамове,които говорятнай-добреза значениетоипредназначението наГамзиград. От 1970 г. насам,Гамзиграде бил споменаван все по-честокатодворец нанякоязнакова фигурана Римскатаимперия през3-ти век, или дори катодворецанаимператораот този периоди е бил сравнявансимперскитедворци вСплит, Солун, Мала Азияи Сицилия. Въпреки това, липсата на писмени документиса направили невъзможноа23-ти юни 1984 г.Нафрагмент отархиволтбил издълбаннадписФеликсРомулиана(Happy Romuliana), името на резиденциятана римския императорГайВалерийГалерийМаксимиан(293-311 г.).

Набазата наархеологически находкиГамзиградсе вижда вшест периода:
-Катопраисторическо селищеот2-ро и1-вохилядолетие пр. н. е.
-Каторимскапровинциална къща(вила рустика) отвторивек след Христа
-Катоимператорскизамъкот края на3-тии началото на4 век
-Катоцърквовенимот от4-ти и5-ти век
- Каторанно византийскоселище от5-ти до7-ми век
-Катосредновековен град(11 век) и
-Катовременен подслонпо време натурскитезавоевания в14-тии15-ти век

Следи отпървите жители наГамзиградса откритина север открепостните стени, както и в самото населено мястозатрупани от земя.От находките имаме:каменни брадвиот периода натретохилядолетие преди Христа(началото на периода на неолита), както и фрагменти откерамикаоткъсната бронзова епоха(2-та половина навторотохилядолетие пр. н. е.), фрагментиот керамични съдовеи бронзовинакитиотпериода наранната желязна епоха. В5-тии 4-тивек пр. ХрТрибалитеустановили тяхнонаселено място в рамките накрепостните стениГамзиград, което не просъществувало дълго, така че Гамзиградбилизоставен през4-ти векпр. Хр.

Тъй като врайона наЦърнарека (Черни Тимок) не са открити никакви археологически находкиот последниявек преди новата ера, не е сигурнокакво точнонаселениеса срещнали римлянитепо тези земи.Възможно е,заедно с разреденииотслабениплеменниобщности, тук даса живели игрупи отМизии Скордиски.

В началото натретивек след Христа, е била построена голяма къща(вила рустика) в южната частнаГамзиграддокато вблизкитерайони,са намерени останките наизоставени сгради, за коитосе смята, че сабили използвани засъхраняване на селскостопанска продукцияи едър рогат добитък(складове и обори).

В края натретии началото начетвъртивек, в повърхностоколо6,5 хектара, с размер240x190метра, са построенидве,почтипаралелниукрепленияи втях са изградени: дворци,храмовеи сгради зажилищана военните игости,складовеи други сгради. Всредата начетвъртивек Гамзиградопустява, но след 380 годинатойотново оживява. През 5векГамзиграде бил разрушенвразмириците, предизвикани от нашествието нахунитепрез441. Малкослед бунтоветеграда е билвъзстановен, но скромно, без значителнистроителни проекти.Интензивностроителствозапочна в средата на6 век. Сградите, построенипрез този периодса били изгорении унищожени при нашествията наАварите, които превземали градоветепокрайбрежнатаДакияпрез 585/6. Около615Гамзиграде изоставен, и чак след971илипрез първото десетилетиена11 век, след завладяванетона Византийската империяпрез 1002 бил отново населен. Гамзиграде окончателноизоставенпрез втората половинана11 веки никога повече несе възражда. Има няколконаходки от14-и и15-ти век, въз основа на коитоможе да се предположи, че руините наГамзиградслужат, катовременен подслонпо време натурскотозавоевание.

Соткриването нанадписаФеликс Ромулианапрез 1984пъзела наГамзиграде окончателнорешен.Реалната истиназаГамзиграде билатърсенав продължение на почти150 години. Съдържаниетона надписаепълното име намястото, посоченовдве историческиизточници, впроизведение нанеизвестен авторотоколо360 г., вEpitomes наАврелийВиктор, иПрокопийевия труд"Сгради" (De aedificiis), написан между553и555.Epitomesсъдържачаст от информацията, че римския императорГалерийе роден вКрайбрежна Дакия, къдетое и погребан, на мястото нареченоРомулианум, което тойкръщава на името мумайкаРомула. ВработатанаПрокопий, средкрепостите, които Юстинианреставрирав районана градAqua, се споменава и Ромулиана.Това означава, чена името намястото, къдетое роден и погребанГалерийе потвърденов три варианта, а именнокатоФеликсРомулиана(в надписа306-311AD), като Ромулианум (около360) и като Ромулиана(около555).

Повече информация застроителните дейности на Галерийепредоставена отЛактанцийвнеговата книга"Засмъртта на преследвачите". Описвайкисложната ситуациявимперията през306 г.Лактанцийпише, чеГалерийвече е решил, че в 312 г., след катоотпразнувадвадесетата годишнинаот царуването си, той предава власттанаЛициний, Север, Максимини Кандидиан, иживее в сигурности мир подзакрилата нанепревземаемитеукрепления. Решениетотой взелв началото настроителството нарезиденцията си през 306 г., катообявил312 г.за година назавършване на строителството.

Галерийе роденоколо250годинаотмайкаварварка, която през 245 г., принападениенаКарпс, избягваот левиябряг нарека ДунавдоКрайбрежна Дакияисе оженила заговедар, за коетопо-късноГалерийполучавапсевдонимаArmentarius(на латиница:пастир), псевдоним, който го придружавадори когатотой ставаимператор. Тойсе отличавакато смелвойникв единиците на АврелийПробе; Галерийе забелязан отДиоклециан, който го осиновява иго провъзгласили заЦезар апо-късному дава дъщеря сиза жена. Когато през305,след като ДиоклецианиМаксимианМарк Аврелийслезли оттрона, ГалерийиКонстанцийКлорусставатАвгусти трябвалода се произнасятзаеднов продължение на 20години, след което, в съответствие сполитическата програманаДиоклециан е създаванететрархията(четворното управление), те е трябвало даотстъпятсвоите титли ивърховенството на, Цезър, Север и Максимин. Все пакпрез306 г.Констанцийпочива внезапновъв Великобритания иГалерийстава първиятвладетел наРимската империя.

Както бе споменато по-горе, Галерий, възнамерявал, след като слезе от трона, да прекаратиха старост'' в родината си, но през 311, на път за София, той умира. СпоредЛактанцийтялото на Галерий, обезобразено отужаснострашно заболяване,е изгорено в София, а АврелийВиктортвърди, чеГалерийе погребанвРомулиана. На базата натази вторачаст от информацията се е смятало, че императорът е бил погребанв храма-мавзолейв централната частна населеното място, но по време наархеологическите разкопкине са намерени следи от погребение. Днес е сигурно, чеГалерийи майка муРомуласа погребаниблизоРомулиана, в Магура". На това място са разкрити две вградени гробници, и двете богато орнаментиранисархитектурни елементи, заедно с двенадгробни могилисколове, на които са били извършениизгарянето и Апотеоза на императораи майка му.